NAJNOVIJE 

  • JR

Rotor u završnoj fazi radova


Izgradnjom podvožnjaka, uređenjem prstena novog kružnog toka prometa te prilaznih rampi građevinski radovi na rotoru Remetinec ulaze u završnu fazu te je uspostavljena dodatna privremena regulacija prometa od 20. 10. 2019.

U ovom je trenutku potrebno izvršiti povezivanje Jadranskog mosta s prometnim površinama novog rotora zbog čega su tijekom listopada i studenog na snazi izmjene privremene regulacije prometa, pri čemu će se iskoristiti i dijelovi novog rotora za brže i sigurnije prometovanje. Radovi će se provoditi u dvije faze.

U prvoj fazi, koja će trajati od 20. listopada do 10. studenoga pristupit će se uređivanju zapadnog kolnika Jadranskog mosta. Zato se postojeće privremeno semaforizirano čvorište na Jadranskom mostu pomiče južnije. Budući da će na raspolaganju biti istočni kolnik i manji dio zapadnog kolnika, doći će do preraspodjele trakova.

- od sjevera prema istoku se zadržava prometovanje u dva prometna traka, ali s razdvajanjem: jedan prometni trak na zapadnom kolniku, a drugi na istočnom; prolaskom semaforizirane točke oba traka nastavljaju prema jugu i susreću se na novom dijelu rotora, - od istoka prema sjeveru ulazak na Jadranski most bit će reguliran prometnim znakom – trokutom „raskrižje s cestom koja ima prvenstvo prolaza“ (ulazak na most dosad je bio u režimu slobodnog toka).

Grafički prikaz vidite OVDJE...

Druga faza trajat će od 10. studenoga do 1. prosinca, kada se uređuje istočni kolnik i dio mosta. Promjene u odnosu na prvu fazu radova jesu ove: - od sjevera prema istoku oba se traka vraćaju na zapadni kolnik i vode paralelno preko semafora i novog dijela rotora, - od istoka prema sjeveru se formiraju dva prometna traka na novom dijelu rotora i semaforskom regulacijom dozvoljavat će se ulazak na Jadranski most.

Grafički prikaz vidite OVDJE...