NAJNOVIJE 

  • SAK, Foto: SK

Koliko se građani osjećaju (ne)sigurni u metropoli?


Istraživanje o sigurnosti građana provela je Radna skupina za sigurnost cestovnog prometa zbog sustavnog praćenja i analize stanja sigurnosti te davanja prijedloga za njegovo poboljšanje u suradnji s udrugama građana koje se bave tom problematikom.

Rezultate rada predstavili su Vijeću za prevenciju Grada Zagreba, na čelu kojeg se nalazi gradonačelnik Milan Bandić. Istraživanje je provedeno na uzorku od 3400 punoljetnih građana u dobi od 18 do 65 godina, po 200 iz svake od 17 gradskih četvrti. Rezultati istraživanja pokazuju: da se 94,1% građana osjeća sigurno danju u svojoj četvrti, 95,3% građana se osjeća općenito sigurno u Zagrebu, 91% građana navodi da u njihovoj četvrti ne postoji dio u koji noću ne bi išli sami, 67,9% građana smatra da su igrališta i parkovi sigurni danju, a 53,7% smatra da su dobro održavani, 33,5% građana javni prijevoz noću smatra nesigurnim, 22,1% građana se osjeća nesigurno noću u svojoj četvrti te 27,8% građana ne smatra parkove i igrališta sigurnima noću.

Vijeće je zaključilo da će se osnovati radna skupina koja će na temelju rezultata istraživanja, a u skladu sa Strategijom urbane sigurnosti Grada Zagreba, izraditi Akcijski plan ostvarivanja urbane sigurnosti Grada Zagreba za period 2018. – 2020.