Search
  • KB

Natječaj za najam gradskih stanova

Grad Zagreb je raspisao natječaj za davanje gradskih stanova u najam. Pravo na dodjelu stana u najam imaju osobe koje prije podnošenja zahtjeva na natječaj prebivaju na području Grada Zagreba, neprekidno najmanje 10 godina, a nemaju riješeno stambeno pitanje, niti mogućnost da ga riješe na drugi način.

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu stana je najmanje 30 dana, računajući od 11. studenoga 2019., kada je natječaj objavljen u dnevnom tisku.

Zahtjev, s priloženim ispravama podnosi se Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, a predaje se u pisarnicama područnih ureda Gradske uprave i centralnoj pisarnici Gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, svakoga radnog dana, u vremenu od 8.00 do 15.30 sati, a utorkom i četvrtkom od 8.00 do 18.00 sati.

18 views

Zagreb danas

© 2016  -  2019   AGM ZAGREB

 CREATED IN AGM